จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน BestBike.com บริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ การแลกเปลี่ยนข้อความ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน โดย BestBike.com จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอํานาจรัฐที่ BestBike.com ประกอบการอยู่ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
 2. การใช้BestBike.com บริการและเครื่องมือใดที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และให้ความยินยอมต่อการที่ BestBike.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ BestBike.com
 3. โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้งานเข้าลิงค์บางลิงค์ของ BestBike.com อาจมีการนําผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่นนอกขอบเขตที่ BestBike.com เป็นผู้ควบคุมอยู่ ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มอื่นนั้น จะอยู่นอกเหนืออํานาจควบคุมโดยตรงของ BestBike.com โดยจะมีการใช้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกได้รับจากผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่ BestBike.com เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม

 1. ข้อมูลสมาชิก: เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกหรือใช้งาน BestBike.com BestBike.com อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลสมาชิกต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายที่ผู้ใช้งานอาจต้องการอัพโหลด ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่หรือสถานที่เฉพาะ อนึ่ง หากผู้ใช้งานตัดสินใจเข้าใช้ BestBike.com โดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการ E-Mail หรือ Facebook Connect เป็นต้น BestBike.com อาจได้รับข้อมูลประวัติหรือข้อมูลอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้บริการรายดังกล่าวอนุญาตไว้
 2. ประกาศสินค้า: BestBike.com อาจควบคุมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อที่ใช้งานได้ และรหัสที่จําเป็นสําหรับให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารทําธุรกรรมกันได้ หรือสําหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่น ซึ่งในการลงประกาศสินค้านั้น ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุในประกาศสินค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
 3. การส่งเสริมการตลาด: เมื่อผู้ใช้งานเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ที่ BestBike.com หรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก BestBike.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ และ BestBike.com อาจประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของรายการส่งเสริมการตลาดของ BestBike.com ซึ่งรวมถึงการประมวลผลการเปิดดูรายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าว ทั้งผ่านแพลตฟอร์มของ BestBike.com และของบุคคลภายนอก
 4. การบริการลูกค้า: เมื่อผู้ใช้งานติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า BestBike.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคําขอของผู้ใช้งาน และอาจติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จําเป็น ซึ่ง BestBike.com อาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานได้ให้ BestBike.com ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ BestBike.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ BestBike.com กับผู้ใช้งาน เช่น คําขอรับบริการที่ผู้ใช้งานทําขึ้น หรือความเห็นที่ผู้ใช้งานได้ส่งมาให้ BestBike.com
 5. ข้อมูลจากเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่: BestBike.com อาจได้รับข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของ BestBike.com โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียก หมายเลขประจําเครื่อง ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์อื่น หรือข้อมูลระบบ โดยการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ BestBike.com ใน BestBike.com แอพพลิเคชั่น หรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม: BestBike.com อาจเพิ่มข้อมูลที่ BestBike.com ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย เข้าไปในข้อมูลผู้ใช้งานเดิมที่ BestBike.com ถือครองอยู่

ไอพีแอดเดรส คุกกี้ และหมายเลขประจําเครื่อง

 1. BestBike.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ส่วนพิกเซล เป็นภาพขนาดเล็กอันเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บเพจ และมักจะใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทําการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
 2. ด้วยการทํางานของคุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสามารถบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจ และบันทึกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุกกี้ถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อผู้ใช้งานจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง ทั้งนี้ BestBike.com ใช้คุกกี้ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว โดยคุกกี้ถาวรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่นานกว่า ในขณะที่คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างบราวเซอร์
 3. BestBike.com อาจอนุญาตให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบน BestBike.com หรือใน BestBike.com แอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวทําการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวด้วย

การใช้ข้อมูล

 1. BestBike.com อาจใช้ข้อมูลที่BestBike.com เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
  • เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบน BestBike.com หรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
  • เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคําสําคัญ การลงประกาศ การดําเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบน BestBike.com
  • เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สําหรับการบริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสําหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
  • เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงบริการของ BestBike.com
  • เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ BestBike.com รวมทั้งเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด
 2. BestBike.com อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ BestBike.com ได้จัดเก็บไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ BestBike.com ได้นานเท่าที่จําเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การแบ่งปันข้อมูล

 1. BestBike.com อาจแบ่งปันข้อมูลที่ BestBike.com เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น โดยบริษัทดังกล่าวจะประมวลผลและใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือ BestBike.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 2. BestBike.com จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน BestBike.com กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทร่วมให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทําได้ หรือเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
  • BestBike.com อาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของBestBike.com ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดําเนินการแทน BestBike.com โดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  • ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ BestBike.com สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปยังหรือให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน รวมถึงทําการประมวลผล วิเคราะห์ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • BestBike.com สงวนสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐผู้มีอํานาจ ซึ่งจะทําให้ BestBike.com สามารถต่อสู้กับมิจฉาชีพและการใช้งานในทางที่ผิดบนแพลตฟอร์มของ BestBike.com เพื่อตรวจสอบการกระทําต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย เพื่อต่อสู้กับการกระทําต้องสงสัยว่าละเมิดนโยบายการใช้งานรวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของ BestBike.com เพื่อป้องกันสิทธิของ BestBike.com หรือบุคคลภายนอกผู้สุจริต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งาน หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ใช้งานอื่น
  • BestBike.com อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอํานาจตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
 3. BestBike.com มีนโยบายไม่จําหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน BestBike.com แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ BestBike.com จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้ใช้งานให้สามารถกระทําได้ หรือBestBike.com ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นกรณีที่จําต้องกระทําเป็นการเฉพาะ อนึ่ง สําหรับกรณีที่ BestBike.com มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือ BestBike.com ได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้เจ้าของรายใหม่ อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่เจ้าของรายใหม่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
 4. BestBike.com อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานเป็นแต่ละบุคคล) กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หรือนักวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ประกาศหรือบริการใดที่ผู้ใช้งานอาจสนใจ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของ BestBike.com หรือของผู้บุคคลภายนอกรายดังกล่าว หรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่ BestBike.com เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

 1. การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล: สําหรับผู้ใช้งานที่สร้างบัญชีผู้ใช้หรือสมัครสมาชิกไว้กับ BestBike.com นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บน BestBike.com ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลรายการประกาศสินค้าของผู้ใช้งานได้
 2. การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร: ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก BestBike.com ที่ส่งผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้งานให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิก โดยสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากลิ๊งค์ในข้อมูลข่าวสารนั้น หรือจากเมนูมุมสมาชิก
 3. ความยินยอมต่อผู้ให้บริการภายนอก: ผู้ให้บริการภายนอกบางรายที่ BestBike.com ใช้งาน เช่น Google AdWords จัดให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณาตามฐานความส นใจของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าดู http://www.youronlinechoices.com หรือ http://www.networkadvertising.org เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว และเพื่อเลือกว่าจะให้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลประเภทนี้อย่างไร
 4. คุกกี้: เว็บบราวเซอร์สําหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะจัดให้มีการควบคุมคุกกี้ ซึ่งทําให้ผู้ใช้งานสามารถจํากัดหรือป้องกันการตั้งคุกกี้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ขอเรียนว่าการปิดการทํางานของคุกกี้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน ทั้งสําหรับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ หรือเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากนั้น อาจทําให้ประโยชน์ในการใช้งานลดลงได้ในบางกรณี

ความมั่นคงปลอดภัย

 1. ข้อมูลที่ BestBike.com เก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทในเครือของ BestBike.com รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก จะได้รับมอบหมายให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ BestBike.com
 2. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งาน และข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ BestBike.com อย่างเคร่งครัด และผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทําการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หาก BestBike.com พบการล่วงละเมิดดังกล่าว Bestbike.com สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ BestBike.com ของผู้ใช้งานผู้กระทําการล่วงละเมิดนั้น
 3. กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือวิธีการอื่น BestBike.com ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทําการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 สิงหาคม 2560 โดย BestBike.com อาจทําการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ซึ่ง BestBike.com จะแจ้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนใน BestBike.com การใช้งาน BestBike.com ต่อหลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่ทําขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลสําหรับติดต่อ

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา