จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

จักรยาน

จักรยานเสือหมอบ

จักรยานเสือภูเขา

หมวกจักรยาน

รองเท้าจักรยาน

เฟรมจักรยาน

เกียร์จักรยาน

อะไหล่จักรยาน

จักรยานไตรกีฬา

จักรยานทัวร์ริ่ง

จักรยานพับ

นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งาน

การสมัครสมาชิก การลงประกาศ การใช้งาน หรือการเข้าถึง เว็บไซต์ BestBike.com เป็นการแสดงเจตนาตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนด เงื่อนไข และนโยบาย ของ BestBike.com ดังต่อไปนี้ทุกประการและตลอดเวลา ในฐานะ “ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”

กฎการใช้งานและการเป็นสมาชิก

 1. “ผู้ใช้งาน” 1 บุคคลหรือ 1 สถานประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 บัญชีสมาชิกเท่านั้น โดย “ผู้ใช้งาน” ผู้ถือบัญชีสมาชิกจะมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดในทุกการดําเนินการภายใต้บัญชีสมาชิกนั้นๆ
 2. “ผู้ใช้งาน” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com แม้โดยทั่วไปแล้วการใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com จะเอื้อต่อการดํารงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์แล้วก็ตาม ทั้งนี้ หากผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว
 3. “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ BestBike.com เท่านั้น
 4. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ BestBike.com ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 5. ในการใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com “ผู้ใช้งาน”ต้องไม่กระทําการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ BestBike.com หรือบุคคลอื่น และไม่กระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ BestBike.com หรือบุคคลอื่น
 6. BestBike.com สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย BestBike.com ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ BestBike.com แต่เพียงผู้เดียว
 7. สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ BestBike.com ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ BestBike.com แต่เพียงผู้เดียว
 8. BestBike.com ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ BestBike.com ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม
 9. BestBike.com สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ BestBike.com บริการทุกประเภทของ BestBike.com รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ BestBike.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”

กฎการลงประกาศ

 1. “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
 2. “ผู้ใช้งาน” ต้องใช้ภาพสินค้าจริงในการลงประกาศ ไม่ใช้ภาพที่เป็นของบุคคลอื่น และไม่ใช้ภาพที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง
 3. ราคาที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิหรือราคาเต็มของสินค้าหรือบริการ และหาก “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจน ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 4. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ BestBike.com ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 5. “ผู้ใช้งาน” ต้องลงประกาศขายสินค้าหรือบริการจํานวน 1 รายการสินค้าหรือบริการต่อ 1 ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกันจํานวนหลายประกาศ ต้องไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการรายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศสินค้าหรือบริการหลายรายการในประกาศเดียวกัน
 6. “ผู้ใช้งาน” ต้อง ลงประกาศขายสินค้า หรือ บริการ ที่เกี่ยวข้องกับจักรยานเท่านั้น
 7. หาก BestBike.com พบว่า “ผู้ใช้งาน” ลงประกาศโดยฝ่าฝืนกฎการลงประกาศ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า “ผู้ใช้งาน” กระทําการเช่นนั้น BestBike.com สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ “ผู้ใช้งาน” ล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ BestBike.com แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ BestBike.com ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใดในการดําเนินการนี้